අප අමතන්න

ACCURL CNC Machine Tools (අන්හුයි) සමාගම,

දුරකථන: + 188-5555-1088

ෆැක්ස්: + 86-555-2780563

කර්මාන්තශාලා ලිපිනය: බෝවාං දිස්ත්රික්කය Bowang Equipment Industrial Park, මැන්ෂාන් චීනය.

Contatta Accurl Italy

ACCURL ITALY

Telefono: +39-081-8639569

Website: www.accurl.it